llais y sir

Llais y Sir: Rhagfyr 2020

Cynllun Kickstart

Mae’n bleser gan Sir Ddinbych yn Gweithio gyhoeddi ei fod bellach yn gynrychiolwr cymeradwy’r Cynllun Kickstart newydd.

Mae’r Cynllun Kickstart yn gynllun gwerth £2 biliwn gan y llywodraeth i greu swyddi newydd, gan ganolbwyntio ar helpu pobl ifanc sy’n ei chael hi’n annodd yn y farchnad lafur bresennol.

Mae’r cynllun yn darparu cyllid i gyflogwyr greu lleoliadau gwaith 6 mis i bobl ifanc sydd ar hyn o bryd yn derbyn Credyd Cynhwysol ac mewn perygl o ddiweithdra hirdymor, gyda’r gobaith o greu miloedd o swyddi newydd wedi’u hariannu’n llawn.

Mae cyllid ar gael ar gyfer:

  • 100% o’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol perthnasol ar gyfer 25 awr yr wythnos,
  • cyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwr cysylltiedig, cyfraniadau isafswm cofrestru awtomatig cyflogwr.
  • Yn ogystal mae £1500 ar gael ar gyfer pob lleoliad gwaith ar gyfer costau sefydlu ac i gefnogi’r unigolyn ifanc ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd.

Gall Sir Ddinbych yn Gweithio wneud cais ar ran busnesau a sefydliadau a chefnogi pobl ifanc yn ystod eu lleoliadau i gael swyddi tymor hir.

Gall unrhyw sefydliad wneud cais am gyllid, ond mae’n rhaid i’r lleoliadau fod yn swyddi newydd. Ni ddylai’r swyddi hyn ddisodli swyddi presennol na swyddi a oedd yn dod yn wag, ac ni ddylai gweithwyr presennol na chontractwyr golli gwaith nac oriau o ganlyniad

Felly, os ydych chi'n gwybod am unrhyw fusnes a all elwa ar y cynllun hwn a rhoi cyfle i bobl ifanc weddnewid eu bywydau, cysylltwch â ni drwy ffonio 01745 331438 neu drwy e-bost  workingdenbighshire@sirddinbych.gov.uk neu ewch i'n gwefan.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...