llais y sir

Dysgwch fwy am brosiectau Sir Ddinbych a ariennir gan Gronfa Ffyniant Cyffredin!

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn falch iawn o fod wedi gallu dyfarnu cyllid o Gronfa Ffyniant Cyffredin Llywodraeth y DU i 36 o brosiectau Sir Ddinbych ac aml-Awdurdod Lleol, tan 31 Rhagfyr 2024.

Mae’r prosiectau llwyddiannus wedi’u dewis yn seiliedig ar eu dyheadau i gyflawni nifer o ymyriadau allweddol sydd wedi’u categoreiddio’n 8 thema. Y themâu yw:

  • Gwelliannau i Ganol y Dref a Thwristiaeth
  • Cefnogaeth Busnes Ar draws y Sir
  • Iachach, Hapusach, Gofalgar: Meithrin Gallu Cymunedol
  • Diwylliant a'r Iaith Gymraeg: Diwylliant, Chwaraeon a Chreadigrwydd
  • Gwell Cysylltiedig: Cynhwysiant Digidol
  • Tecach, Diogel a Mwy Cyfartal: Diogelwch Cymunedol
  • Gwyrddach: Seilwaith Cymunedol
  • Dysgu a Thyfu: Pobl a Sgiliau

Mae’r themâu hyn yn cyd-fynd â’r amcanion allweddol a amlinellir yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor 2022 i 2027 a fydd yn helpu i sicrhau llesiant preswylwyr nawr ac yn y dyfodol.

Mae Tîm y Gronfa Ffyniant Cyffredin wedi diweddaru gwefan Cyngor Sir Ddinbych yn ddiweddar i gynnwys gwybodaeth am yr holl brosiectau llwyddiannus sy’n derbyn cyllid ac yn falch iawn o allu rhannu’r wybodaeth hon â’r cyhoedd.

Darllenwch am y prosiectau cyffrous a ariannwyd gennym trwy ddyraniad Sir Ddinbych o Gyllid Ffyniant Cyffredin yma: https://www.denbighshire.gov.uk/cy/cymunedau-a-byw/cronfa-ffyniant-gyffredin-y-du/prosiectau/prosiectau.aspx

Edrychwn ymlaen at weld yr holl brosiectau hyn yn datblygu ac rydym yn gyffrous i weld yr hyn y maent yn ei gyflawni er lles trigolion lleol a chymunedau ar draws y sir am flynyddoedd i ddod!

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid