llais y sir

Teyrnged i'r Cynghorydd Pete Prendergast

Ar 22 Medi, roedd y Cyngor Sir wedi tristau o glywed am farwolaeth sydyn ein Cadeirydd, sef y Cynghorydd Pete Prendergast.

Bu’r Cynghorydd Prendergast yn Gadeirydd ar y Cyngor ar gyfer blwyddyn ddinesig 2017 - 2018 a chafodd ei ail-ethol yn Gadeirydd ym mis Mai eleni. Bu’n Is-gadeirydd y flwyddyn flaenorol ac roedd wedi gwasanaethu fel Cynghorydd Sir, yn cynrychioli De Orllewin y Rhyl, ers mis Mawrth 2015.

Dywedodd y Cynghorydd Jason McLellan, Arweinydd y Cyngor: “Rydym wedi ein syfrdanu ac yn drist iawn o glywed am farwolaeth Pete. Roedd yn aelod mor garedig ac uchel ei barch o'r Cyngor ac roedd pawb oedd yn ei adnabod ac a weithiodd ochr yn ochr ag ef yn meddwl yn uchel iawn ohono.

“Rwy’n gwybod bod Pete wrth ei fodd yn cefnogi ei gymuned leol i helpu lle gallai yn ei rôl fel Cynghorydd, roedd bob amser yn helpu gyda charedigrwydd, tosturi a gofal. Rhoddodd Pete gefnogaeth mor gadarnhaol i drigolion y Rhyl yn ei rôl, gan gefnogi llawer o grwpiau cymunedol a gwn ei fod wedi mwynhau gwneud mwy i grwpiau ar draws y sir pan ddaeth yn Gadeirydd i ni yn gynharach eleni.

“Ar ran y Cyngor a chydweithwyr Pete, byddwn yn gweld ei eisiau’n fawr a hoffem estyn ein cydymdeimlad dwysaf i’w deulu a’i ffrindiau ar yr adeg drist hon.”

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid