llais y sir

Llais y Sir 2020: Rhifyn 1

Gosod sylfeini ar gyfer Gwobrau Tai yn Sir Ddinbych

Mae Tai Sir Ddinbych yn lansio ei hail wobrau blynyddol i denantiaid, i gydnabod cyflawniadau ac ymrwymiad tenantiaid.

Bydd y gwobrau'n dathlu cyflawniadau a chyfranogiad tenantiaid, eu gwaith o fewn y cymunedau lle maent yn byw a'r prosiectau sy'n digwydd ledled Sir Ddinbych. Maent hefyd yn falch o gyhoeddi mai'r prif noddwr ar gyfer y gwobrau eleni yw G Parry o Ruthun, cwmni adeiladu lleol sydd wedi bod yn gweithredu ers dros 40 o flynyddoedd ac sy'n cyflogi gweithlu medrus lleol.

Cynhelir y digwyddiad eleni yn 1891 yn y Rhyl ar 20 Mai a disgwylir i dros 80 o gynrychiolwyr fod yn bresennol, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol allweddol ym maes tai, tenantiaid ac aelodau o'n cymunedau a'n tenantiaid.

Bydd categorïau'r gwobrau eleni yn cynnwys:

  • Tenant y Flwyddyn
  • Grŵp Preswylwyr/Cymuned Tai’r Flwyddyn
  • Gwobr Gwasanaethau Cwsmeriaid ar gyfer Tai Sir Ddinbych
  • Tenant Ifanc y Flwyddyn
  • Gardd y Flwyddyn – Ardal Gymunedol
  • Gardd y Flwyddyn – Tenant
  • Gardd y Flwyddyn – Ardal Gymunedol
  • Prosiectau Cymunedol y Flwyddyn
  • Gwobr Tai Sir Ddinbych

Maent yn falch o lansio dwy wobr newydd am eleni; Arwr Cymunedol y Flwyddyn y  Chymydog Da’r Flwyddyn. Mae'r gwobrau hyn yn agored i unrhyw un sy'n gymydog neu sydd wedi helpu tenant tai yn Sir Ddinbych.

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Dai a Chymunedau: "Mae gwella tai yn flaenoriaeth i'r Cyngor ac mae cynnal digwyddiadau fel hyn yn ffordd wych o anrhydeddu unigolion a chymunedau am eu hymroddiad. Mae ein tenantiaid a'n cydweithwyr ein hunain yn darparu llawer iawn o waith ac ymrwymiad yn y maes ac maent yn llysgenhadon gwych dros Dai Sir Ddinbych.

"Mae'n anrhydedd ac yn falch iawn ein bod yn lansio Gwobrau 2020 ac yn edrych ymlaen at noson arall i'w chofio ym mis Mai ac i wobrwyo'r rheini sy'n mynd y filltir ychwanegol wrth greu amgylchedd gwych i'n tenantiaid a'n cymunedau.

Dywedodd Geraint Parry o G Parry, Rhuthun: "Rydym wrth ein bodd ac yn falch o fod yn cefnogi Gwobrau Tenantiaid Tai Sir Ddinbych eleni fel prif noddwr. Er bod gan gontractwyr fel ni ran bwysig i'w chwarae yn y gwaith o adeiladu ac adeiladu ar eiddo, yn aml yr arwyr di-glod sy'n gweithio i reoli eiddo ac ystadau unigol. Mae llawer o enghreifftiau o waith da ar draws Sir Ddinbych a byddem yn annog pobl i gael eu enwebu a rhoi cyfle i ni gydnabod eu cyflawniad."

I gael rhagor o wybodaeth am y gwobrau neu i wneud enwebiad, cysylltwch â Tai Sir Ddinbych ar 01824 706000, tai@sirddinbych.gov.uk neu ewch i'n gwefan www.taisirddinbych.co.uk/gwobrau

Dyddiad cau: 3 Ebrill 2020

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...