llais y sir

Llais y Sir 2020: Rhifyn 1

Fforwm Swyddogion Cefn Gwlad Gogledd Ddwyrain Cymru

Ar 23 Medi, fe wnaeth Fforwm Swyddogion Cefn Gwlad Gogledd Ddwyrain Cymru gyfarfod am yr ail dro eleni, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol oedd yn cynnal y cyfarfod hwn yn eu lleoliad hyfryd yn Ystâd Castell y Waun.

Taith o amgylch Castell y Waen

Sefydlwyd Fforwm Swyddogion Cefn Gwlad Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWCOF) er mwyn rhoi cyfle i Swyddogion Cefn Gwlad Cynghorau Sir Wrecsam, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Chonwy ddod at ei gilydd i rwydweithio a rhannu arfer orau. Mae NEWCOF bellach wedi ymestyn i gynnwys nifer o sefydliadau sector cyhoeddus a thrydydd sector eraill, megis yr RSPB, Dŵr Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Arc (Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid), Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, WildGround a’r Ymddiriedolaeth Cenedlaethol – sydd wedi cynnal y fforwm am y tro cyntaf eleni.

Yn hanesyddol, mae’r cyfarfodydd hyn wedi bod yn cael eu cynnal ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru, gydag awdurdodau a sefydliadau gwahanol yn cynnal y fforwm yn eu tro. Yn y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r fforwm wedi teithio i Amgueddfa a Gerddi Plas Newydd, Parc Gwledig y Gogarth, Parc Gwepra a Pharc Gwledig Loggerheads. Oherwydd hyn, mae’r fforwm yn gyfle gwych i ddysgu am ardaloedd eraill a’r prosiectau y mae sefydliadau gwahanol yn gweithio arnynt. Dechreuwyd y cyfarfod ym mis Medi â chyflwyniadau gan Brosiectau Mynydd Helygain a Datrysiadau Tirwedd, ac yn y prynhawn, fe wnaeth un o geidwaid Castell y Waun arwain taith o amgylch y 480 acer o barcdir yn ystâd y castell.

Mae cynnal y cyfarfodydd fforwm rheolaidd hyn yn golygu ein bod yn gallu rhannu sgiliau rhwng ein gwasanaethau yn ogystal â chyfnewid gwybodaeth a syniadau. Yng nghyfarfod diwethaf NEWCOF ym mis Mawrth, cawsom gyflwyniad i offer Flailbot newydd ar Moel Famau, ac ym mis Medi clywsom gan geidwad Mynydd Helygain am eu harbrofion o ddulliau gwahanol i drosi ardaloedd o fieri trwchus yn ôl i laswelltir calchfaen. Ar ben hynny, mae’r cyfarfodydd hyn yn caniatáu i ni elwa o waith cydlynol. Drwy gysylltu a chyfathrebu yn rheolaidd, rydym yn creu gwasanaeth cefn gwlad mwy cysylltiedig ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...