llais y sir

Llais y Sir: Mawrth 2023

Sut rydym yn blaenoriaethu’r rhaglen cynnal a chadw priffyrdd

Rydym yn gyfrifol am gynnal a chadw ac atgyweirio 1,400 cilometr o holl ffyrdd Sir Ddinbych sy’n darparu mynediad at swyddi, ysgolion, gwasanaethau a busnesau. Mae’n hanfodol ein bod yn gwario ein cyllid cyfalaf yn y ffordd fwyaf cost effeithiol posib ac felly mae blaenoriaethu ffyrdd sydd angen gwaith yn golygu ystyriaeth drwyadl.  Mae ein gwaith yn defnyddio nifer o feini prawf gan gynnwys:

  • Materion ymwrthedd sgidio - mae’r rhain yn cael eu canfod trwy’r arolygon blynyddol
  • Blaenoriaethu ffyrdd - rhoddir mwy o flaenoriaeth i ffyrdd A a B oherwydd mwy o ddefnydd a therfynau cyflymder felly mae’r perygl i ddefnyddwyr yn uwch
  • Cymunedau - i gael o leiaf un ffordd o ansawdd dda
  • Eiddo anghysbell - mynediad pan fo perygl o gael eu hynysu

Bydd y rhaglen yn cynnwys amrywiaeth o ddulliau:

  • Trin wyneb ffordd ac asffalt micro i atal dirywiad - mae’r rhain yn arbed arian yn yr hir dymor
  • Jetpatcher i drin ardaloedd lleol
  • Trwsio ffyrdd eraill i atal dirywiad

Mae’r meini prawf hyn a dulliau trin yn sicrhau fod yr arian sydd ar gael yn cael ei ddefnyddio ar ffyrdd sydd fwyaf angen eu trin mewn modd teg a chyson ledled y sir, wrth gyflawni ein dyletswydd statudol i gadw ffyrdd yn ddiogel. Trafodir y rhaglen ddrafft mewn cyfarfodydd Aelodau i gael eu hadborth a phan geir cytundeb fe’i datblygir yn rhaglen ar gyfer y flwyddyn a’i chyhoeddi ar ein gwefan.

Dyma esiamplau o waith sydd wedi ei chyflawni yn y Sir.

Bull Lane, Dinbych (cyn y gwaith)
Bull Lane, Dinbych (ar ôl y gwaith)
Ffordd Gronant, Prestatyn (cyn y gwaith)
Ffordd Gronant, Prestatyn (ar ôl y gwaith)
Hen Lon Parcwr, Rhuthun (cyn y gwaith)
Hen Lon Parcwr, Rhuthun (ar ôl y gwaith)
Y Glyn, Llanrhaeadr (cyn y gwaith)
Y Glyn, Llanrhaeadr (ar ôl y gwaith)

 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...