Mae'r Cyngor wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus i helpu i gynllunio a chyflawni gwaith i fynd i’r afael ag effeithiau newid hinsawdd ac i adfer natur.

Yn dilyn adborth a gafwyd drwy arolwg cychwynnol y llynedd, mae’r Cyngor wedi diweddaru’r strategaeth sydd ar gael ar ffurf drafft a gellir gweld hwn ar dudalen ymgynghori Sgwrs y Sir.

Mae arnom ni eisiau parhau i gydweithio gyda phreswylwyr i helpu ein hinsawdd a’n hamgylchedd adfer a ffynnu.

Mae’r strategaeth ddiweddaraf wedi’i dylunio i’n cefnogi ni i wneud y canlynol:

  • Parhau i leihau ein hallyriadau carbon a chynyddu amsugniad carbon ar draws y Cyngor drwy adeiladau ar ein llwyddiannau hyd yma
  • Parhau i gynyddu ein gwytnwch i effeithiau newid hinsawdd
  • Parhau i gefnogi camau gweithredu ar gyfer yr hinsawdd ac adferiad natur ar draws Sir Ddinbych

Mae’r Cyngor wedi lleihau ei allyriadau carbon – gwerth 2098 tunnell o garbon deuocsid yn llai (tCO2e), gan ddod â’r Cyngor yn nes at fod yn Gyngor carbon sero-net erbyn 2030. Mae gwaith ecolegol gadarnhaol y Cyngor wedi gwella’r tir dan reolaeth y Cyngor, erbyn heddiw mae gan 51% o’r tir gyfoeth uchel o rywogaethau (38% yn 2019/20).

Lansiwyd yr ymgynghoriad ar-lein ar 25 Mawrth 2024 ac mae’r Cyngor yn annog pawb i fynegi eu barn ar y ddogfen i helpu i siapio’r camau nesaf ar gyfer mynd i’r afael â newid hinsawdd yn y sir.

Meddai Gary Williams, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Llywodraethu a Busnes: “Mae mewnbwn lleol gan y cyhoedd wedi bod yn bwysig iawn i siapio’r ffordd rydym ni’n mynd i’r afael â newid hinsawdd a newidiadau ecolegol yn y sir. Mae arnom ni eisiau iddyn nhw barhau ar y daith hon gyda ni i wneud gwahaniaeth go iawn yn nyfodol Sir Ddinbych.

“Diolch i’r adborth rydym ni eisoes wedi’i dderbyn gan lawer o breswylwyr rydym ni wedi gosod y sylfeini ar gyfer gwella ein bioamrywiaeth a’n hamgylchedd. Mae arnom ni eisiau adeiladu ar y bartneriaeth bwysig yma drwy gydweithio’n agosach i wneud yn siŵr bod y gwaith arloesol yn dwyn ffrwyth ac yn gwella gwytnwch ein sir yn erbyn newid hinsawdd.

“Hoffaf annog pawb i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad gan fod barn y cyhoedd sy’n gweld effeithiau newid hinsawdd yn y sir yn ddyddiol yn hynod o bwysig i ni wrth i ni siapio’r ffordd y gallwn ni gefnogi cenedlaethau'r dyfodol yn Sir Ddinbych.”

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad edrychwch i dudalen ymgynghori Sgwrs y Sir.

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 20 Mai.