llais y sir

Llais y Sir: Mawrth 2023

Estyniad yn Ysgol Penmorfa

Mae gwaith adeiladu yn cael ei wneud yn Ysgol Penmorfa ym Mhrestatyn i ymestyn y cyfleuster gofal plant ar y safle. Mae’r prosiect wedi’i ariannu gan Grant Cyfalaf Dechrau’n Deg Llywodraeth Cymru.

Dechreuodd gwaith ar yr estyniad ym mis Medi 2022 a bydd y cyfleuster yn cael ei gwblhau yng ngwanwyn 2023. Bydd yr estyniad yn cynyddu capasiti’r ddarpariaeth gofal plant gan ganiatáu i fwy o deuluoedd lleol gael mynediad i’r gofal plant a ariennir gan Dechrau’n Deg ym Mhrestatyn. Bydd hyn nid yn unig yn rhoi mynediad i ofal plant fforddiadwy o ansawdd uchel i fwy o deuluoedd yn yr ardal ond hefyd yn galluogi rhieni i chwilio am waith a chefnogi llesiant plant gan leihau’r risg o dlodi mewn teuluoedd.

Ymwelodd y Cynghorydd Gill German, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Arweiniol dros Addysg, Plant a Theuluoedd â Safle Ysgol Penmorfa i edrych ar y cynnydd a wnaed hyd yma. 

Dywedodd y Cynghorydd Gill German: “Mae ein darpariaeth Dechrau’n Deg a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn Sir Ddinbych mor bwysig i gefnogi ein teuluoedd ac i roi dechrau haeddiannol mewn bywyd i'n plant.

"Bydd yr estyniad hwn yn Ysgol Penmorfa yn cynyddu’r capasiti ar gyfer lleoedd gofal plant Dechrau’n Deg yn yr ardal i ymestyn ein cynnig presennol.

"Mae hyn yn newyddion gwych i'r gymuned a bydd yn rhoi cyfle i fwy o blant fynychu addysg blynyddoedd cynnar o safon, a thrwy hynny eu paratoi'n well ar gyfer eu haddysg gynradd yn y dyfodol a thu hwnt.

"Mae'r adeilad yn mynd rhagddo'n dda iawn a bydd yn cynnwys cyfleusterau o ansawdd uchel er budd y plant a fydd yn mynychu.

"Rwy’n falch iawn o weld hyn yn digwydd ac yn edrych ymlaen at weld sut y bydd y gwaith yn mynd rhagddo.”

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...