llais y sir

Llais y Sir: Tachwedd 2023

Estyniad gofal plant newydd yn agor yn Ysgol Penmorfa

Mae Ysgol Penmorfa ym Mhrestatyn wedi agor Cyfleuster Gofal Plant newydd yn swyddogol, ac fe fydd yn gwbl weithredol ar gyfer y tymor newydd.

Mae’r estyniad yn cynyddu capasiti’r ddarpariaeth gofal plant yn yr ardal, gan ganiatáu i fwy o deuluoedd lleol elwa ar ofal plant o safon uchel ym Mhrestatyn.

Bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau plant a theuluoedd yn yr ardal ac yn rhoi mynediad at ddysgu i blant o oedran ifanc.

Dechreuodd y gwaith ar yr estyniad ym mis Medi 2022, ar ôl penodi’r contractwr adeiladu TG Williams yn llwyddiannus. Cafodd y gwaith ei gwblhau yn ystod haf 2023.

Ariannwyd y prosiect gan Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg Llywodraeth Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Gill German, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Arweiniol Addysg, Plant a Theuluoedd: “Mae agor y cyfleuster gofal plant newydd yma’n newyddion gwych i ardal Prestatyn a bydd yn rhoi cyfle pellach i’n plant a’n teuluoedd gael mynediad at ofal plant o safon uchel yma yn Sir Ddinbych.

"Rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r dechrau gorau posibl i’n plant ac rydw i mor falch ein bod wedi gallu ymestyn ein cynnig gofal plant fel hyn, diolch i gyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru a gwaith caled pawb a fu’n rhan o’r gwaith.”

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...