llais y sir

Gaeaf 2018

Annog eiddo trwyddedig i baratoi’n ddigonol ar gyfer y Nadolig

Mae Heddlu Gogledd Cymru a Chyngor Sir Ddinbych yn annog eiddo trwyddedig i baratoi’n ddigonol ar gyfer cyfnod y Nadolig.

Atgoffir deiliaid trwyddedau i sicrhau bod y gweithgareddau a fwriedir yn cael eu cynnwys o fewn eu trwydded/ tystysgrif, neu fod eithriad ac unrhyw oriau estynedig sydd wedi’u cynllunio o fewn a hyn a ganiateir yn eu trwydded.

Dywedodd y Prif Arolygydd Andrew Williams: “Mae gan bawb rôl i sicrhau bywyd nos diogel a bywiog ar draws Sir Ddinbych.  

“Mae cynllunio'n dda cyn i ni gyrraedd yr wythnosau a diwrnodau cyn y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn gallu helpu i’w wneud yn gyfnod llwyddiannus a diogel i bawb”

Meddai’r Cynghorydd Tony Thomas, Aelod Arweiniol Tai, Rheoleiddio a’r Amgylchedd: “Bydd deiliaid trwyddedau yn ymwybodol o amodau eu trwydded, ond dylent dreulio amser i wirio eu hamodau i sicrhau nad oes cyfyngiadau ar y gweithgareddau arfaethedig. 

Os bydd unrhyw weithgareddau y tu hwnt i gwmpas eu trwydded, yna bydd rhaid iddynt gael rhybudd digwyddiad dros dro.”

 Pwyntiau eraill i ddeiliaid trwydded eu hystyried yw:

  • Sicrhau bod unrhyw staff dros dro wedi cael eu hyfforddi’n llawn o ran eu cyfrifoldebau a’u bod wedi eu hawdurdodi i werthu alcohol.
  • Argymhellir hyfforddiant gloywi i’r holl staff presennol i’w hatgoffa o’u cyfrifoldebau, oherwydd gellir anghofio amdanynt yn ystod cyfnodau prysur.
  • Atgoffa staff na ddylent werthu alcohol i unigolion o dan 18 oed. Dylai pob eiddo weithredu polisi cyfyngiad oedran, megis Her 25, a chadw llyfr gwrthod. 
  • Atgoffa staff na ddylent werthu alcohol i unigolion sydd yn ymddangos wedi meddwi. Dylai pob eiddo ddilyn egwyddor menter “Amser mynd Adref” a gwrthod rhoi diodydd i unrhyw un sy’n amlwg wedi meddwi.
  • Byddwch yn ymwybodol nad yw unrhyw gynnig diod arfaethedig yn torri amodau'r drwydded orfodol.
  • Sicrhau bod unrhyw staff drws a gyflogir wedi’u trwyddedu gydag Awdurdod y Diwydiant Diogelwch ac yn gwisgo eu bathodynnau.
  • Cymryd camau i atal unrhyw weithgareddau sydd yn achosi niwsans i gymdogion, gan gynnwys monitro lefelau sŵn yn rheolaidd.
  • Gwirio bod y system TCC yn weithredol
  • Cadw rhestr o enwau galw allan, nid gwasanaethau brys yn unig, ond i sicrhau bod yr eiddo yn gallu gweithredu drwyddo (trydanwr, plymwr, TCC ac ati).

Os hoffech unrhyw gyngor neu ganllaw ar faterion trwyddedu, cysylltwch ag aelod o’r tîm trwyddedu ar 01824 706342 neu trwyddedu@sirddinbych.gov.uk i drafod eich gofynion.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...