llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 3

Help llaw i greu cartrefi newydd ar gyfer Pathewod

Bu gwirfoddolwyr o brosiect Natur er Budd Iechyd yn helpu i adeiladu 20 o focsys nyth ar gyfer pathewod yng Nghoed y Morfa, Prestatyn. Mynychodd oddeutu 15 o wirfoddolwyr y digwyddiad i helpu ceidwaid Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych i greu'r bocsys.

Mae pathewod yn rhywogaethau mewn perygl ar draws y DU. Mae colli perthi a'r newid mewn rheolaeth coetir wedi arwain at ostyngiad dramatig mewn niferoedd, 72% rhwng 1993 a 2014. Drwy greu’r bocsys nyth, gobeithiwn gefnogi cynnydd mewn niferoedd dros y blynyddoedd nesaf. Gwnaed y bocsys gan ddefnyddio pren lleol, a chânt eu gosod a’i monitro ar safle sy’n bwysig i bathewod yn Sir Ddinbych.

Mae Natur er Budd Iechyd yn rhan o waith y Cyngor i ddiogelu a gwella’r amgylchedd a’r nod yw gwella bywydau pobl drwy weithgareddau iechyd a lles, gan helpu unigolion a chymunedau yn Sir Ddinbych i gysylltu gyda chefn gwlad a mabwysiadu arferion iach.

Mae Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych yn gweithio mewn partneriaeth â Thai Sir Ddinbych i ddarparu'r prosiect, gyda chefnogaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Phrifysgol Bangor.

Diolch i bawb a ddaeth i helpu i greu'r bocsys!

Os hoffech fod yn rhan o Natur er Budd Iechyd yn y Rhyl neu ym Mhrestatyn, cysylltwch â 01824 706998.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...