llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 3

Mân newidiadau i bortffolios Cabinet Sir Ddinbych

Mae Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Hugh Evans OBE wedi cyhoeddi mân newidiadau i bortffolios ei Gabinet.

Tra bod pob aelod blaenorol o’r Cabinet wedi derbyn portffolios, mae rhai newidiadau i’r meysydd cyfrifoldebau.

Y deiliaid portffolios yw:

Arweinydd ac Aelod Arweiniol dros yr Economi a Llywodraethu  Corfforaethol: Y Cynghorydd Hugh EvansCefnogaeth/Datblygiad Economaidd a Busnes ; Strategaeth Economaidd Ranbarthol  (yn cynnwys y Fargen Dwf); Cyflogadwyedd a Sgiliau; Adfywio’r Rhyl; Strategaeth Twristiaeth; Strategaeth Ddigidol; Partneriaethau Strategol; Prosiectau a Digwyddiadau Mawr; Llywodraethu Corfforaethol; Rheolaeth y Cabinet

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol:  Cynghorydd Julian Thompson-HillCyllidebau Refeniw a Chyfalaf; Deddfwriaeth Ariannol a Rheoli’r Trysorlys; Cyfrif Refeniw Tai; Refeniw a Budd-daliadau; Risg Corfforaethol; Cynllun Corfforaethol a pherfformiad cyffredinol y Cyngor a Chynllunio Strategol; Iechyd a Diogelwch; Caffael; Archwilio Mewnol; Rheolaeth Asedau Corfforol y Cyngor; Contractau a Chyfleusterau (yn cynnwys Gwasanaethau Arlwyo); Cwmnïau ‘Hyd Braich’; Strategaeth Fasnachol

Aelod Cabinet Arweiniol dros Les ac Annibyniaeth: Cynghorydd Bobby FeeleyGofal Cymdeithasol Oedolion; Tai Gofal Ychwanegol; Byw’n Annibynnol gyda Chymorth; Digartrefedd; Gwrthdlodi; Swyddog Arweiniol y Bartneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Iechyd Cyhoeddus Cymru; Integreiddio’r Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd; Strategaeth Hamdden; Diwylliant a Threftadaeth

Aelod Cabinet Arweiniol dros  Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd: Cynghorydd Huw Hilditch-RobertsAddysg (Gwella Ysgolion); Gwasanaethau Plant; GwE; Ysgolion yr 21 Ganrif; Polisi Cludiant Ysgolion; Gwasanaethau Ieuenctid; Y  Blynyddoedd Cynnar; Strategaeth yr Iaith Gymraeg; Strategaeth Cyfathrebu a Marchnata; Ymgysylltu â’r Cyhoedd; Rheoli Enw Da; Rhianta a Diogelu Corfforaethol.

Aelod Cabinet Arweiniol dros Wastraff, Cludiant a’r Amgylchedd: Cynghorydd Brian JonesEffeithiau Amgylcheddol (yn cynnwys Mentrau Carbon Isel, Effeithlonrwydd/Cadwraeth); Priffyrdd; Traffig, Parcio, Diogelwch y Ffyrdd; Atebion Cludiant Cynaliadwy, Y Parth Cyhoeddus a Strydoedd Glân a Thaclus; Rheoli’r Fflyd;  Gwastraff ac Ailgylchu; Rheoli Risg Llifogydd

Aelod Cabinet  Arweiniol dros Wasanaethau Corfforaethol a Chyfeiriad Strategol :Cynghorydd Richard MainonPolisïau a Strategaeth Adnoddau Dynol; Perthynas ag Undebau; Datblygu Polisi; Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd; Cydraddoldeb ac Amrywiaeth; Cynllunio rhag Argyfwng; TGCh a Datblygu’r Wefan; Hyfforddiant a Datblygiad Aelodau; Perthnasoedd Trydydd Sector; Cefnogwr y Lluoedd Arfog.

Aelod Cabinet Arweiniol dros Dai a Chymunedau: Cynghorydd Tony ThomasStrategaeth Tai (yn cynnwys Tai Fforddiadwy, darpariaeth ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr, Tai Sector Preifat, Tai Gwag, Grantiau/Benthyciadau Tai); Tai Sir Ddinbych yn cynnwys Partneriaeth â Thenantiaid; Strategaeth Llyfrgelloedd; Cefn Gwlad (yn cynnwys AHNE); Cadwraeth  Natur a Bioamrywiaeth; Datblygu Gwledig; Perthnasoedd â Chynghorau Dinas, Tref a Chymuned; Cyllido Cymunedau.

Aelod Cabinet Arweiniol dros Gynllunio, Diogelu’r Cyhoedd  a Chymunedau Diogelach: Cynghorydd Mark YoungCynllunio ar gyfer y Defnydd o Dir (i gynnwys y Cynllun Datblygu Lleol); Rheoli Adeiladu; Cadwraeth Adeiledig; Diogelu’r Cyhoedd a Gorfodaeth (yn cynnwys Iechyd Amgylcheddol, Safonau Masnach,; Trwyddedu, Troseddau Amgylcheddol, Gorfodaeth Tai); Cymunedau Diogelach; Cam-drin Domestig.

Dywedodd yr Arweinydd, y Cynghorydd Hugh Evans OBE  “Rydym yn falch iawn o allu rhannu’r portffolios, yn dilyn adolygiad o’r meysydd gwaith.

“Mae nifer o faterion sy’n dod yn fwy amlwg ar gyfer cynghorau ar draws Cymru, yn cynnwys sut rydym yn rheoli egni, lleihau allyriadau carbon, tai a’r agenda digidol.

“Gwneir hyn gyda’r bwriad o barhau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd i drigolion y sir."

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...