llais y sir

Llais y Sir: Ebrill 2024

Hyder Digidol Sir Ddinbych

Mae Llyfrgelloedd Sir Ddinbych mewn partneriaeth gyda Cwmpas yn cynnal nifer o sesiynau Hyder Digidol yn eu Llyfrgelloedd, cynllun a alluogwyd drwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin sydd yn gwella lefelau cynhwysiant digidol ac yn lleihau’r rhwystrau y mae trigolion Sir Ddinbych yn eu hwynebu sy’n eu hatal rhag symud i gyflogaeth ac addysg. gan ddarparu ystod o ymyriadau cynhwysiant digidol uniongyrchol i ddinasyddion Sir Ddinbych.

Mae’r sesiynau o fudd i unigolion yn Sir Ddinbych sy’n profi allgáu digidol oherwydd rhai neu bob un o’r ffactorau canlynol.

  • Sgiliau, llythrennedd digidol sylfaenol
  • Tlodi, anallu i fforddio mynediad at dechnoleg a thrwy hynny gael mynediad at adnoddau ar-lein fel bancio a chyflenwyr ynni.
  • Daearyddiaeth, cysylltedd 4G neu fand eang cyfyngedig neu ddim o gwbl.
  • Y gallu i gael mynediad at ofal iechyd.
  • Angen mynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd.

Cynnigir amrywiaeth o sesiynau galw heibio, gweithdai, a chyrsiau sgiliau hanfodol. Mae darpariaeth ddiweddar wedi cynnwys sesiynau ar ddiogelwch ar-lein, siopa’n ddiogel ar-lein, hanes a hel atgofion, chwilio am waith, adnoddau iechyd a lles ar-lein, ymgyfarwyddo llechen a chyfrifiaduron sylfaenol ac ymwybyddiaeth cyfryngau cymdeithasol.

Gyda’n gilydd, gadewch i ni adeiladu Sir Ddinbych ddigidol gynhwysol.

Sesiwn ddigidol boblogaidd yn Llyfrgell Dinbych

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...