llais y sir

Llais y Sir: Rhagfyr 2022

Y Wybodaeth Ddiweddaraf ar y Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Newidiadau i’r Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi yn ddiweddar ei fod yn gweithredu newidiadau i’r Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016. Mae hyn yn effeithio ar ein cytundebau tenantiaeth o 1 Rhagfyr 2022.   Rydym wedi llunio’r canllaw defnyddiol hwn i helpu i egluro beth mae’r newidiadau hyn yn ei olygu i’n tenantiaid.

Deddf Rhentu Tai (Cymru) 2016 - beth ydyw a beth mae’n ei olygu?

 • O 1 Rhagfyr 2022, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gweithredu’r Ddeddf Rhentu Tai. Bydd hyn yn newid y ffordd yr ydym yn rhentu ein cartrefi, gan wella’r profiad rhentu i chi.  
 • Bydd y ddeddf newydd yn gwella’r ffordd yr ydym yn rhentu, rheoli a sut rydych yn byw mewn cartrefi rhent yng Nghymru.

Beth mae’r newidiadau hyn yn ei olygu i chi?

 • Nid oes rhaid i chi wneud unrhyw beth. Byddwn yn darparu contractau/cytundebau newydd i chi yn y 6 mis nesaf.
 • O dan y gyfraith newydd, byddwch yn cael eich adnabod fel ‘deiliaid contract’. Byddwn yn disodli cytundebau tenantiaeth gyda ‘chontractau galwedigaeth’. 
 • Ar gyfer ‘deiliaid contract’ (chi) bydd hyn yn golygu:
  • Derbyn contract ysgrifenedig yn gosod eich hawliau a chyfrifoldebau.
  • Hawliau olyniaeth gwell, mae’r rhain yn nodi pwy sydd â hawl i barhau i fyw yn yr annedd, er enghraifft, ar ôl i’r tenant presennol farw.
  • Trefniadau mwy hyblyg i ddeiliaid cyd-gontract, yn ei gwneud yn haws ychwanegu neu ddileu eraill i gontract meddiannaeth.

Sut fydd hyn yn effeithio arnoch chi?

 • Byddwch yn derbyn contract meddiannaeth newydd o fewn 6 mis o 1 Rhagfyr.
 • Bydd tenantiaid newydd ar ôl 1 Rhagfyr yn llofnodi’r contract meddiannaeth newydd yn y ffordd arferol ac yn derbyn copi o fewn 14 diwrnod.
 • Bydd y contract meddiannaeth wedi’i gynnwys mewn ‘datganiad ysgrifenedig’. Bydd y datganiad hwn yn cadarnhau telerau’r contract ac yn cynnwys yr holl delerau contract gofynnol a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru. Sef:
  • Materion allweddol: Er enghraifft, enwau’r landlord a deiliad contract a chyfeiriad yr eiddo.  Mae’n rhaid cynnwys y rhain ym mhob contract. 
  • Telerau Sylfaenol: Mae’n cynnwys agweddau pwysicaf y contract, gan gynnwys sut rydym yn meddiannu a’n rhwymedigaethau o ran atgyweiriadau. 
  • Telerau Atodol: Siarad am y materion mwy ymarferol, o ddydd i ddydd sy’n berthnasol i’r contract meddiannaeth.  Er enghraifft, y gofyniad i’n hysbysu os bydd yr eiddo yn cael ei adael yn wag am bedair wythnos neu fwy. 
  • Telerau Ychwanegol: Mynd i’r afael â materion penodol eraill y cytunwyd arnynt, er enghraifft, telerau sy’n ymwneud â chadw anifeiliaid anwes. 

A fyddaf yn parhau’n denant o dan y Ddeddf Rhentu Cartrefi?

Byddwch yn parhau’n denant. Bydd eich cytundeb tenantiaeth yn cael ei alw’n gontract meddiannaeth.

Beth sy’n digwydd i fy nghytundeb tenantiaeth presennol ar ôl 1 Rhagfyr?

Bydd ein cytundebau tenantiaeth presennol yn newid i ‘gontract meddiannaeth’, fydd yn disodli’r cytundeb tenantiaeth.   Bydd llawer o’n telerau presennol yn aros yr un fath ond bydd rhai pethau yn newid e.e.rydym angen rhoi mwy o rybudd am gynyddu’r rhent.

Fydd y newidiadau hyn yn effeithio ar fy rhent?

Na, nid yw hyn yn effeithio ar eich rhent nac yn costio unrhyw beth i chi.

Beth sy’n rhaid i chi ei wneud?

Pan fyddwch yn derbyn eich Contract Meddiannaeth newydd, byddwch angen ei ddarllen, a gwneud yn siŵr eich bod yn deall eich hawliau a’ch cyfrifoldebau. 

 

Cefnogir y newidiadau hyn gan sefydliadau tenant fel TPAS Cymru ac mewn partneriaeth gyda Shelter Cymru.  

 

Am fwy o wybodaeth a rhai cwestiynau cyffredin gan Lywodraeth Cymru ewch ihttps://gov.wales/renting-homes-frequently-asked-questions-tenants

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...