llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 3

Gwenwyn Bwyd – Yr hyn y mae prynwyr angen ei wybod

  • Yn ystod 2018 – 2019, ymchwiliodd Tîm Diogelwch Bwyd Sir Ddinbych i 261 achos o Wenwyn Bwyd
  • Cadarnhawyd mai’r organeb Campylobacter oedd wrth wraidd 60% o’r achosion hyn

Campylobacter ydi’r achos mwyaf cyffredin o wenwyn bwyd yn y DU. Rhaid i brynwyr fod yn wyliadwrus ac ni ddylent roi eu hunain mewn perygl o Campylobacter gartref. Mae’r ffigurau diweddaraf gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn dangos bod 65% o gywion ieir sy’n cael eu gwerthu yn y DU wedi’u heintio â’r byg cas hwn. Y newyddion da ydi bod modd atal Campylobacter, a thrwy ddilyn canllawiau hylendid syml gartref, fe allwch eich atal chi a’ch teulu rhag bod yn sâl.

Sut y caiff campylobacter ei ledaenu a sut i leihau eich siawns o fwyta bwyd sydd wedi’i heintio â campylobacter

Mae ymchwil yn dangos y daw pedwar allan o bum achos o wenwyn bwyd campylobacter yn y DU o ddofednod wedi’i heintio, yn enwedig cyw iâr.

Un o’r prif ffyrdd o ddal a lledaenu gwenwyn campylobacter ydi trwy groeshalogi o gyw iâr amrwd. Er enghraifft, gall golchi cyw iâr amrwd ledaenu campylobacter trwy ei sblasio ar ddwylo, arwynebau, dillad ac offer coginio.

Mae campylobacter i’w ganfod hefyd mewn cig coch, llaeth heb ei basteureiddio a dŵr heb ei drin. Er nad yw’n tyfu mewn bwyd fel rheol, mae’n lledaenu’n hawdd. Mae gan campylobacter ddos heintus isel, sydd yn golygu y gallwch fod yn sâl ar ôl dod i gyswllt gydag ychydig o facteria. Mae hyn yn bwysig iawn os ydych chi’n ddiamddiffyn, h.y. yn ifanc, yn hŷn neu os oes gennych salwch sylfaenol.

Argymhellion i Atal Campylobacter yn y Cartref

Cofiwch gall croeshalogi ledaenu campylobacter

Ar ôl paratoi cyw iâr amrwd, dylech ddiheintio arwynebau a thaclau (peiriant golchi llestri neu chwistrell diheintio gwrthfacteria)

Mae dillad budr yn gallu trosglwyddo bacteria. Defnyddiwch ddillad y gallwch eu taflu neu golchwch nhw ar 60C.

Peidiwch BYTH â golchi cyw iâr amrwd.

Ymolchwch a golchwch eich dwylo ar ôl trin cyw iâr amrwd. Defnyddiwch bethau y gallwch eu taflu neu golchwch nhw ar 60C

Lawr yng ngwaelod yr oergell y dylid cadw cyw iâr amrwd.

Os nad yw eich cyw iâr wedi cyrraedd 75°C, peidiwch â’i weini

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...