llais y sir

Llais y Sir: Medi 2021

Pobl ifanc yn cymryd rhan yn y rhaglen Bwyd a Hwyl

Mae bron i 500 o blant a phobl ifanc wedi cymryd rhan mewn cynllun bwyta’n iach yr haf hwn.

Evie Pirie and Amelia Kordziewicz o Ysgol Llywelyn

Fel rhan o raglen Bwyd a Hwyl Gwella Gwyliau’r Haf Sir Ddinbych fe gadwodd wyth ysgol eu drysau ar agor am dair wythnos o wyliau’r haf i rai rhwng 3 a 12 oed.

Fe gymrodd yr ysgolion canlynol ran yn y rhaglen: Ysgol Christchurch ac Ysgol Llywelyn, Y Rhyl; Ysgol Uwchradd y Rhyl; Ysgol Uwchradd Prestatyn; Ysgol Penmorfa, Prestatyn; Ysgol Esgob Morgan, Llanelwy;  Ysgol Plas Brondyffryn, Dinbych; ac Ysgol Cefn Meiriadog.

Violet Walton o Ysgol Cefn Meiriadog

Cafodd plant gyfle i fwynhau brecwast iach a chinio poeth a oedd yn cael eu darparu bob dydd gan Wasanaeth Prydau Ysgol Sir Ddinbych ac roedd Bwyd a Hwyl yn canolbwyntio ar addysgu ynglŷn â maeth, gyda’r plant yn cael eu hannog i roi cynnig ar fwydydd newydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol yn ymwneud â bwyd.

Amelia Hughes and Sophia Barnett o Ysgol Llywelyn

Caiff y cynllun ei ariannu drwy Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a’i redeg mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Roedd yr ysgolion hefyd yn darparu gweithgareddau ychwanegol gan gynnwys gwneud crysau t clymliwio, teils Mosäig a pheli straen. Hefyd fe fu’r plant yn cymryd rhan mewn sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar, dawnsio ac amrywiaeth o chwaraeon.

Furryah Khan o Ysgol Cefn Meiriadog

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd y Cyngor: “Mae Bwyd a Hwyl wedi bod yn boblogaidd iawn yr haf hwn. Mae plant wedi cael cyfleoedd i ddysgu am ddilyn ffordd o fyw sy’n iach, bod yn egnïol dros y gwyliau, mae nifer wedi gwneud ffrindiau newydd ac yn bwysicaf oll maen nhw wedi cael hwyl.

“Mae gweithio mewn partneriaeth wedi bod yn allweddol yn natblygiad Bwyd a Hwyl, cafodd gweithgareddau chwaraeon strwythuredig ym mhob ysgol eu darparu gan Hamdden Sir Ddinbych a chafodd sesiynau chwarae eu darparu gan Wasanaeth Chwarae Hygyrch Sir Ddinbych.

“Fe gymrodd ysgolion ran yn sialens ddarllen yr haf gyda chefnogaeth eu llyfrgell leol, fe ddarparodd y gwasanaeth prydau ysgol brydau iach a chefnogwyd staff gan dîm Deietig BIPBC i ennill cymwysterau a darparu gwersi maeth o ansawdd i’r plant.

“Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o ddarparu Bwyd a Hwyl am eu gwaith caled dros yr haf. Mae wedi bod yn llwyddiant mawr ac rydym yn edrych ymlaen at ei ehangu i fwy o ysgolion y flwyddyn nesaf.”

Plant Ysgol Cefn Meiriadog yn ymarfer gyda Clwb Rygbi Dinbych

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...