llais y sir

Llais y Sir: Tachwedd 2023

Sgiliau rheoli glaswellt traddodiadol yn tacluso coetir cymunedol

Mae ychydig o waith rheoli dolydd traddodiadol wedi helpu i warchod hafan gymunedol i natur yn Rhuthun.

Mae Gwasanaeth Cefn Gwlad y Cyngor wedi defnyddio hen dechneg sy’n dda i’r hinsawdd i reoli tir yng nghoetir cymunedol Stryd Llanrhydd sy’n cyd-fynd â’r gwaith o’i greu i helpu i atal newid hinsawdd.

Plannwyd 800 o goed ar yr hen gae ysgol yn gynharach eleni fel rhan o ymdrech barhaus i leihau allyriadau carbon a gwella bioamrywiaeth.

Ynghyd â’r coed, datblygwyd dôl blodau gwyllt, gwrychoedd cynhenid, pwll dŵr i fywyd gwyllt, dosbarth awyr agored a man hamdden i gefnogi’r amgylchedd a darparu lle cymunedol i drigolion lleol fwynhau natur.

Gan roi ystyriaeth i newid hinsawdd, fe wnaeth y Ceidwaid Cefn Gwlad drefnu diwrnod o bladuro gyda gwirfoddolwyr yn ddiweddar i helpu i gynnal a chadw’r ardal ar gyfer y gymuned leol a’r bywyd gwyllt sydd yno.

Mae pladuro wedi’i olrhain yn ôl i oes y Rhufeiniaid. Mae’r dechneg yn cynnwys defnyddio llafn crwm hir sydd wedi’i osod ar ongl i’r handlen, er mwyn gallu torri gwair â llaw. Byddai’r dull hwn wedi helpu i gynaeafu gwair o gaeau a dolydd Sir Ddinbych cyn i bobl ddechrau defnyddio mwy a mwy ar beiriannau mecanyddol.

Mae’n gyfeillgar i anifeiliaid a phryfetach sy’n byw ar ddolydd gan ei fod yn rhoi amser iddynt symud ymlaen, a chyfle i’r rhai sy’n gweithio weld unrhyw fywyd gwyllt.

Mae pladuro hefyd yn ffordd fwy gwyrdd o reoli glaswelltir oherwydd ei bod yn dechneg heb danwydd, ac mae’n well i’r corff gan fod peiriannau modern yn achosi mwy o ddirgrynu i ddwylo pobl.

Dywedodd y Cynghorydd Barry Mellor, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Braf iawn ydy gweld yr hen dechneg yn cael ei defnyddio gan ein Tîm Cefn Gwlad a gwirfoddolwyr ar y safle cymunedol yma gan fod osgoi defnyddio tanwydd ffosil a phladuro’n cyd-fynd yn dda iawn efo’r ardal yma ac yn cyfrannu at atal newid hinsawdd ar ran y gymuned leol a natur.”

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...