llais y sir

Llais y Sir: Medi 2021

Cyfli i Ddweud eich Dweud!

Ydych chi'n defnyddio neu'n darparu gwasanaethau gofal a chymorth yng Ngogledd Cymru? Os felly, hoffem wybod beth yw eich barn am y gofal a'r gefnogaeth sydd ar gael ar hyn o bryd a sut y gellid ei wella.

Mae'r Asesiad Anghenion Poblogaeth (AAP) yn asesu anghenion iechyd, gofal a chymorth y boblogaeth yn bennaf i’r rhai mewn gofal a chymorth gan gynnwys cymorth gyda byw o ddydd i ddydd oherwydd salwch corfforol neu feddyliol neu anabledd i bobl o bob oed. Mae hefyd yn cynnwys plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal maeth neu fabwysiadu yn ogystal â gofalwyr di-dâl sy'n darparu cefnogaeth i deulu neu ffrindiau. Yr AAP yw'r sylfaen y mae Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gogledd Cymru (BPRhGC) yn cynllunio ac yn gwneud penderfyniadau trwy sylfaen dystiolaeth ddibynadwy, glir a phenodol o anghenion a darpariaeth gwasanaeth.

Mae llais y cyhoedd a darparwyr, o unigolion, i grwpiau a sefydliadau, yn hanfodol er mwyn iddynt gael y cyfle i fynegi eu canfyddiadau o wasanaethau ac anghenion yn llawn. Defnyddir y wybodaeth a ddarperir i wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ledled Gogledd Cymru.

Bydd yr arolygon Saesneg a Chymraeg yn cael eu rhannu trwy amrywiaeth o wahanol rwydweithiau i sicrhau ein bod yn cyrraedd cymaint o bobl â phosibl. Mae ein harolwg ar gael ar-lein: www.cydweithredfagogleddcymru.cymru/asesiad-o-anghenion-poblogaeth-gogledd-cymru/ gyda’g fersiynau amgen megis EasyRead; fersiwn plant a phobl ifanc; print neu fersiwn Iaith Arwyddion Prydeinig. Os hoffech gysylltu â ni gan ddefnyddio cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain, gallwch wneud hynny gan ddefnyddio gwasanaeth InterpretersLive! service a ddarperir gan Sign Solutions.

Fel arall, os byddai'n well gennych ateb y cwestiynau dros y ffôn (yn Saesneg neu Gymraeg), cysylltwch ag Eluned Yaxley ar 01824 712041.

I gael mwy o wybodaeth am BPRhGC a sut i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu ledled Gogledd Cymru ewch i'r wefan ranbarthol www.northwalescollaborative.wales

E-bost: northwalescollaborative@sirddinbych.gov.uk neu ffoniwch 01824 712432.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...