llais y sir

Llais y Sir: Medi 2022

Defnyddio pŵer pedlo trydan i fynd i’r afael â gwaith gwarchodfa natur

Mae swyddogion cefn gwlad wedi bod yn beicio, mewn ymgais i fynd i’r afael â newid hinsawdd.

Treialwyd treic E-Cargo ym Mhwll Brickfield, Y Rhyl er mwyn mynd i’r afael ag amserlen waith ddyddiol yr ardal. 

Yn hytrach na defnyddio cerbyd wedi’i bweru gan danwyddau ffosil ar y safle i gyflawni tasgau dyddiol, rhoddodd swyddogion allu’r treiciau i’w cefnogi a’u cynorthwyo yn y pen draw i leihau allbwn carbon ar brawf.

Benthycwyd y treic gan Sustrans i’w ddefnyddio gan swyddogion Cefn Gwlad ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru, sydd wedi’i gynllunio i leihau allyriadau, lleihau costau gweithredu a helpu i wella ymgysylltiad ag aelodau o’r gymuned tra allan yn gweithio.

Treialwyd y treic ym Mhwll Brickfield, Y Rhyl yn ystod mis Mehefin eleni ac mae hefyd wedi ei roi ar brawf ym Maes Glas, Sir y Fflint, yr Urdd yn Ninbych ac yng Nghastell y Waun. 

Defnyddiwyd y treic e-cargo yn y warchodfa natur i wneud gwaith ffensio a galluogi’r ceidwaid i gario offer a chyfarpar rhwng eu safle ym Mhwll Brickfields ac amrywiaeth o safleoedd eraill lle’r oedd angen gwneud gwaith strimio, torri a thocio gwrychoedd er mwyn cynnal a chadw mynediad y cyhoedd. 

Dywedodd y Cynghorydd Win-Mullen James, Aelod Arweiniol Datblygu Lleol a Chynllunio: “Rydym yn ymdrechu i leihau ein ôl-troed carbon ac mae treialu’r cerbyd hwn yn cefnogi ein hymgyrch i ddibynnu llai ar gerbydau sy’n defnyddio tanwyddau ffosil.”

“Rydym yn ddiolchgar am gael benthyg y treic E-cargo gan Sustrans. Mwynhaodd y staff Cefn Gwlad ei roi ar brawf. Mae wedi ein helpu i ymgysylltu mwy gyda phobl wrth ddefnyddio’r ardaloedd o gwmpas y warchodfa natur ac mae wedi ein galluogi i amlygu ein gwaith o ran newid hinsawdd.”

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...