llais y sir

Llais y Sir: Medi 2022

Prosiect Cymunedau Gwyrdd yn cael dechrau da yn Sir Ddinbych

Mae’r tim Cymunedau Gwyrdd wedi bod yn brysur yn teithio i bob cornel or sir drost y misoedd diwethaf yn archwilio gwahanol brosiectau a chefnogi cymunedu gyda ceisiadau i’r gronfa Cymunedau Gwyrdd. Mae llawer o gyfleoedd cyffrous ar gyfer cymunedau ac unigolion ar draws Sir Ddinbych wedi’i cynnig ac mae saith prosiect wedi bod yn llwyddiannus yn eu ceisiadau ac wedi dechrau gweithio i gyflawni eu cynlluniau.

Mae gan Llanfair Dyffryn Clwyd gynlluniau mawr ar gyfer cae chwarae yr hen ysgol, mae nhw’n bwriadu defnyddio’r cae at nifer o ddibenion a fydd yn rhoi budd ac amwynder i’r gymuned. Tair prif agwedd or prosiect hon yw creu ardal chwarae i blant gan ddefnyddio adnoddau naturiol. Bydd hyn yn cynnwys man chwarae gwyllt a gofod ar gyfer dysgu yn yr awyr agored. Yn ail byddant yn creu gardd heddwch i bobl o bob oedran, ond yn enwedig trigolion hyn. Ac yn olaf, bydd man tyfu cymunedol yn cael ei greu, mi fydd hyn yn galluogi trigolion lleol i fwynhau tyfu llysiau.

Mae ReSource yn fenter gymdeithasol ac amgylcheddol sydd wedi’i leoli ger tref Dinbych, maen’t wedi ymrwymo i gysylltu cymunedau trwy weithgareddau cynaliadwy gyda ffocws penodol ar gynnwys unigolion ag anableddau dysgu. Mae ReSource yn gweithredu o safle Ymddiriedolaeth Cae Dai yn Ninbych ac yn darparu gofod tyfu cymunedol, gwaith coed, gweithdy uwchgylchu a llawer mwy. Dros y misoedd diwethaf maen nhw wedi gwneud drost 300 o oriau gwirfoddol ac yn brysur redeg allan o le. Gyda cymorth gyllid y prosiect Cymunedau Gwyrdd mae ReSource yn dymuno ehangu’r ardaloedd cymunedol i ddau gae cyfagos sydd wedi’u hesgeuluso ers nifer o flynyddoedd a ddod a’r ardaloedd hyn yn ôl yn fyw. Bydd ReSource yn creu safle cymunedol ar gyfer natur a thyfu, bydd hyn yn cynnwys dod a’r berllan gymunedol yn ôl yn fyw, atgyweirio’r pwll natur er mwyn gwella bioamrywiaeth rhywogaethau yn yr ardal a chreu gofod cymunedol i bobl eistedd ac ymlacio yn yr awyr agored ac ym myd natur.

Mae tim Trefi Taclus Llangollen wedi bod yn gweithio’n galed yn cynllunio prosiect ‘St Jon’s wood’, prosiect arall sy’n elwa o’r gronfa Cymunedau Gwyrdd. Bydd y prosiect yn agor mynediad i fan gwyrdd yn agos at ganol tref Llangollen, yn ogystal a gwella edrychiad y fynwent gyfagos. Nid yw’r safle yn agored ar hyn o bryd, ond bydd y tim Trefi Taclus yn creu mynediad i’r coetir, gan greu man tawel i bobl fwynhau bywyd gwyllt a’r cynefin naturiol o’u cwmpas. Bydd rhai coed peryglus yn cael eu torri lawr gan eu bod wedi eu heffeithio gan wywiad onnen, bydd meinciau derw yn cael eu gosod lle gall ymwelwyr orffwys, bydd mannau agored yn cael eu creu i ganiatau gweithgareddau ysgol goedwig a bydd llwybur natur bach yn cael ei greu gyda phaneli dehongli yn tywys pobl o gwmpas, bydd y paneli hefyd yn amlygu pwysigrwydd ecoleg, bioamrywiaeth a byd natur. Mae’r safle yn rhannu ei faes parcio gyda’r fynwent, bydd y prosiect yn gwella’r maes parcio gan ei wneud yn fwy deiniadol tra hefyd yn creu mwy o lefydd parcio.

 

Er i Neuadd Bentref Llanbedr Dyffryn Clwyd dderbyn statws Carbon Niwtral unarddeg mlynedd yn ôl, roedd pwyllgor y Neuadd bentref yn awyddus i fynd a hi gam ymhellach ac anelu at ddod yn neuadd bentref wyrddaf Cymru, tra hefyd yn ystyried bioamrywiaeth a’r amgylchedd. Gyda chymorth y prosiect Cymunedau Gwyrdd maen’t wedi gallu ychwanegu paneli solar ychwanegol i’r Neuadd, bydd hyn yn lleihau’r angen am danwydd ffosil ac yn lleihau costau rhedeg y Neuadd. Bydd y prosiect hefyd yn newid y goleuadau tu mewn a tu allan, gyda synwyryddion wedi’u gosod ar bob un ohonynt, bydd hyn yn lleihau yr amser y bydd y goleuadau ymlaen, mae’r goleuadau y tu allan hefyd yn cydymffurfio gyda’r prosiect awyr dywyll er mwyn lleihau yr effaith ar fywyd gwyllt yn yr ardal. Yn olaf, bydd y prosiect yn ariannu pwynt gwefru allanol ar gyder beiciau trydanol, er mwyn ceisio lleihau’r defnydd o geir yn lleol, bydd y pwynt gwefru ar gael i drigolion lleol yn ogystal a phobl or tu allan a allai fod yn dymuno ymweld ar Eglwys leol nueu’r dafarn.

Mae Cyngor Tref Rhuddlan wedi bod yn llwyddiannus gyda’u cais i’r gronfa Cymunedau Gwyrdd ac yn barod i ddechrau ar y gwaith dros yr Hydref, mae gan y prosiect yma pump prif rhan, y cyntaf yw gosod pŵer yn y rhandiroedd cymunedol er mwyn caniatau defnyddio offer trydanol, bydd hyn yn lleihau sŵn yn ogystal a lleihau llygredd trwy ddefnyddio ffynhonnell ynni gwyrdd. Yn ail byddant yn gwella’r llwybrau ar y rhandiroedd i ganiatau mynediad mwy diogel at y gwlau tyfu. Yn drydydd bydd dwy ardd wenyn yn cael eu creu, un yn y rhandiroedd ac un arall yng Ngwarchodfa Natur Rhuddlan, bydd hyn yn hybu bioamrywiaeth trwy gyflwyno mwy o beillwyr i’r ardal. Bydd Cyngor Tref Rhuddlan hefyd yn elwa o’r prosiect Cymunedu Gwyrdd drwy blannu clawdd aeron yn y Clwb Bowlio, a fydd yn annog adar a bywyd gwyllt. Yn olaf, bydd y prosiect yn ariannu athro a chynorthwyydd i gael eu hyfforddi mewn Sgiliau Coedwig Lefel 3, bydd hyn yn galluogi i sgiliau coetir a chwricwlwm awyr agored gael eu gyflwyno i holl ddigyblion Ysgol Y Castell.

Mae pwyllgor y Neuadd Goffa yn Llandegla hefyd yn elwa or prosiect Cymunedau Gwyrdd i osod paneli solar er mywyn gynhyrchu ynni gwyrdd i bweru’r Neuadd, bydd cael paneli solar yn lleihau ol troed carbon y Neuadd ac yn darparu cynaliadwyedd parhaus i’r Neuadd fel ased cymunedol er budd y presennol a chenedlaethau’r dyfodol, yn ogystal a’r ysgol gymunedol sy’n defnyddio y Neuadd yn ystod y dydd. Maen’t wedi cyfrifo y byddan nhw trwy greu trydan eu hunnain yn arbed tua £2,500 y flwyddyn. Yn ogystal a gosod paneli solar, meant hefyd yn cynnwys rhywfaint o welliannau amgylcheddol yn eu prosiect, trwy blannu gwrych o amgylch y maes chwarae i annog adar a bywyd gwyllt, bydd y plannu yn weithgaredd addysgiadol gyda plant yr ysgol a gwirfoddolwyr.

Mae yna dal gyfle i gymunedau gysylltu ag unrhyw brosiectau posibl sydd ganddynt, mae swyddogion y prosiect bob amser yn hapus i roi cyngor ar unrhyw brosiectau posibl a byddant yn eich helpu ar hyd y ffordd. Anfonwch e-bost at gwenno.jones@sirddinbych.gov.uk am unrhyw wybodaeth pellach.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...