llais y sir

Llais y Sir: Medi 2022

Gwaith diwedd y tymor yn digwydd ar gyfer prosiect bioamrywiaeth

Bydd gwaith diwedd y tymor yn digwydd ar draws dolydd blodau gwyllt y sir.

O ddechrau mis Awst, bydd torri gwair yn digwydd am yr ail waith y tymor hwn yn safleoedd Prosiect Dolydd Blodau Gwyllt y Sir.

Mae’r tymor eleni yn cynnwys dros 100 o ddolydd blodau gwyllt a reolir, sydd wedi cyfrannu tuag at wella cyfoeth rhywogaeth ar draws Sir Ddinbych. Mae’r rhain yn creu bron i 35 o gaeau pêl-droed o gynefinoedd blodau gwyllt cynhenid.

Eisoes eleni mae’r Cyngor wedi cofnodi Tegeirian Porffor y Gwanwyn, Tegeirian Bera a naw Tegeirian Gwenynog ar y safleoedd lle nad oeddent wedi’u cofnodi o’r blaen.

Mae’r prosiect sy’n rhan o ymgyrch Caru Gwenyn ehangach y Cyngor hefyd mewn lle i gefnogi adferiad gwenyn a peillwyr eraill yn y sir.

Wrth i’r tymor blodeuo ddod i ben, bydd ein staff gwasanaethau stryd yn ymweld â safleoedd ar draws y sir y dorri gwair gydag offer torri gwair arbenigol. Mae’r toriadau’n cael eu tynnu oddi ar safleoedd dolydd er mwyn helpu i leihau cyfoeth y pridd ac i gefnogi tir maeth isel y mae ein blodau gwyllt cynhenid a gwair ei angen i dyfu.

Dywedodd y Cynghorydd Barry Mellor, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Nid ydym yn torri ein safleoedd rhwng Mawrth ac Awst. Mae torri yn hwyrach yn yr haf yn rhoi cyfle i’r blodau hadu a pharhau i wella bioamrywiaeth y dolydd maent yn tyfu ynddynt.

“Mae hyn hefyd yn galluogi i’n tîm Bioamrywiaeth gasglu hadau o safleoedd i fynd yn ôl i blanhigfa’r Cyngor i’w tyfu. Mae’r planhigion rydym yn eu tyfu o hadau yn cael eu defnyddio i hybu bioamrywiaeth safleoedd ar draws Sir Ddinbych.

“Hoffem ddiolch i bawb am eu cefnogaeth ar gyfer y prosiect newid hinsawdd pwysig hwn yn ystod y tymor blodeuo ac edrychwn ymlaen at weld y llwyth cyntaf o blanhigion cynhenid sy’n tyfu yn ein planhigfa yn cael eu cyflwyno i’n safleoedd dros y misoedd nesaf.”

Os hoffech ddysgu mwy am ein Prosiect Dolydd Blodau Gwyllt, dilynwch y ddolen isod.

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/iechyd-yr-amgylchedd/newid-hinsawdd-ac-ecolegol/prosiect-dolydd-blodau-gwyllt.aspx

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...