llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 5

Cymorth Datblygu Cymunedol Sir Ddinbych

Mae lansiad Cronfa Fferm Wynt Brenig a Chronfa Fferm Wynt Clocaenog wedi creu cyffro mewn cymunedau ar draws y sir sy’n gobeithio gwneud ceisiadau llwyddiannus am gyllid.

Gyda gwerth cyfun o tua £900,000 y flwyddyn, mae’n hawdd deall pam.

Bydd y ddwy gronfa mantais gymunedol newydd yn darparu cyfle gwych i nifer o gymunedau o fewn Sir Ddinbych, yn arbennig rhai o’n hardaloedd mwyaf gwledig.

Yng ngogledd y sir, mae cymunedau eisoes â mynediad at nifer o gronfeydd ffermydd gwynt ar y môr, gyda gwerth cyfun o fwy na £950,000. Mae’r cronfeydd hyn yn cynnwys Cronfa Fferm Wynt Gwynt y Môr, Cronfa Fferm Wynt Burbo Bank, Cronfa Fferm Wynt Gwastadeddau'r Rhyl a Chronfa Fferm Wynt North Hoyle. O’u hystyried ar y cyd â’r rhai newydd a grybwyllwyd uchod, mae’r cronfeydd fferm gwynt yn darparu cyfleoedd cyllid grant cymunedol ar gyfer cyfran sylweddol o Sir Ddinbych.

Gall gymunedau ar draws y sir wneud cais am ystod eang o gronfeydd grant eraill, mae rhai o’r cronfeydd hyn yn rhai ar themâu penodol ac eraill yn fwy hyblyg. Wrth ddatblygu prosiect cymunedol a cheisio am gyllid, mae’n bwysig bod cymunedau’n ystyried holl ddewisiadau cyllido sydd ar gael yn ofalus, a’u bod yn gallu cyflwyno achos cryf i arddangos gwerth eu prosiect. Gall y tîm Datblygu Cymunedol Sir Ddinbych gynorthwyo â hyn:

Gall y Tîm Datblygu Cymunedol gynnig ystod eang o gymorth ac arweiniad i grwpiau ar draws Sir Ddinbych sy’n datblygu eu prosiectau cymunedol eu hunain. Mae hyn yn cynnwys Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned.

Mae’r cymorth a gynigir yn hyblyg i weddu anghenion pob grŵp, ond yn gyffredinol, mae’r tîm yn cynnig arweiniad ar destunau megis argaeledd cyllid, datblygu prosiect a chynllunio cymunedol. Gall y tîm hefyd weithredu fel cyfaill beirniadol, er mwyn helpu i farnu ceisiadau a chynlluniau busnes, a darparu sylwebaeth strategol.

Yn aml, mae’r Tîm Datblygu Cymunedol yn eich atgyfeirio i gysylltiadau allweddol o fewn y Cyngor Sir. Er enghraifft, os ydych angen siarad â rhywun am swyddogaethau’r cyngor, megis cynllunio, parciau, cefnogaeth ar gyfer pobl ddiamddiffyn, datblygu busnes ac ati, gall y tîm eich rhoi chi mewn cyswllt gyda chydweithwyr allweddol yn y cyngor a chydweithwyr eraill yn y sector gyhoeddus.

Rydym hefyd yn cyfeirio i Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, corff aelodaeth ar gyfer y sector wirfoddol a chymunedol yn y Sir. Mae’r Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn darparu cymorth mewn meysydd megis arferion gorau wrth wirfoddoli, canllawiau ar lywodraethu da, gan gynnwys gwiriad iechyd sefydliadol AM DDIM, cyngor ar sut i sefydlu grŵp neu sefydliad a chymorth drwy wefannau Cyllido Cymru a Gwirfoddolwyr Sir Ddinbych. Lansiodd y Ffair Ariannu Gaeaf y gyfres ddiweddaraf o grantiau cymunedol Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych a fydd yn agored i 23ain o Ionawr. Cynhelir eu Ffair Ariannu Gwanwyn ddydd Mercher 25 Mawrth o 10-1pm. Bydd arianwyr wrth law i roi cyngor. I gofrestru eich presenoldeb, dilynwch y ddolen hon bit.ly/SpringFundingFair2020.

Os hoffech gefnogaeth i ddatblygu prosiect cymunedol neu syniad, cysylltwch â’r Tîm Datblygu Cymunedol drwy e-bost: communitydevelopment@sirddinbych.gov.uk neu ffoniwch: 01824 706000

I gael rhagor o wybodaeth am argaeledd cyllid a datblygu cymunedol, ymwelwch â’n gwefan cynllunio cymunedol: https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/cymunedau-a-byw/community-planning/cynllunio-cymunedol.aspx

I ddarganfod mwy am y cymorth sydd ar gael gan y Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, ewch i: https://www.dvsc.co.uk/ neu ffoniwch: 01824 702441

 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...