llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 5

Amser yn prinhau ar gyfer ceisiadau tocynnau bysiau rhatach

Cofiwch fod angen cyflwyno ceisiadau am docynnau bysiau rhatach erbyn 31 Rhagfyr.

Mae Trafnidiaeth Cymru’n gweithio gyda chynghorau lleol a Llywodraeth Cymru i gyflwyno Cardiau Teithio Rhatach newydd erbyn diwedd Rhagfyr 2019.

Bydd y cardiau yma’n dod yn lle’r ‘tocynnau bysiau’ gwyrdd sydd ar draws Cymru ar hyn o bryd. Ni fydd y darllenwyr electronig ar fysiau’n gallu adnabod yr hen gardiau ar ôl 31 Rhagfyr 2019.

Mae’r cardiau newydd yn cynnig yr un hawliau a buddion teithio am ddim â’r tocynnau bysiau ar hyn o bryd. Mae’r cardiau newydd wedi’u bwriadu i weithio fel rhan o rwydwaith teithio integredig yn y dyfodol.    

Mae cyngor a chymorth gyda’r broses ymgeisio hefyd ar gael gan eich Cyngor lleol, Age Cymru a sefydliadau cymunedol eraill. Darganfyddwch ble gallwch chi gael help yn eich ardal leol trwy gysylltu â’n desg gymorth ar cardiauteithio@trc.cymru neu ffonio 0300 303 4240.

Rydym yn annog trigolion i wneud cais ar-lein neu ofyn i ffrind, aelod o’r teulu, neu rywun maen nhw’n ymddiried ynddyn nhw i wneud cais ar-lein ar eu rhan. 

Mae ffurflenni cais papur ar gael yma neu trwy e-bostio eich manylion cyswllt at cardiauteithio@trc.cymru. Maen nhw hefyd ar gael gan eich Cyngor lleol.

Os ydych chi wedi gwneud cais am gerdyn newydd, gallwn eich sicrhau ein bod ni wedi derbyn eich manylion a’n bod yn prosesu eich cais. Fe fyddwch yn derbyn eich cerdyn newydd cyn 31 Rhagfyr 2019.

Os hoffech chi olrhain eich cais, dewiswch “Fy ngherdyn presennol neu gais”. Bydd gofyn i chi nodi eich Rhif Yswiriant Gwladol, eich dyddiad geni a’ch côd post.  Byddwch yn ymwybodol, gall gymryd hyd at wythnos o’r adeg y gwnaethoch chi ymgeisio hyd nes y byddwch chi’n gallu gweld statws eich cais.

Os ydych chi’n gwybod am bobl sydd wedi ymgeisio ar eich ôl chi ond sydd wedi derbyn eu cardiau newydd yn barod, peidiwch â phoeni. Mae achosion lle bydd hyn yn digwydd oherwydd y ffordd rydym ni’n gwirio ac yn cadarnhau ceisiadau.

Yn y cyfamser, mae eich tocyn bysiau gwyrdd yn ddilys i deithio gydag o tan 31 Rhagfyr 2019.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...