llais y sir

Llais y Sir: Medi 2022

Cynllun Lles Drafft Conwy a Sir Ddinbych - rhwoch eich barn!

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Conwy a Sir Ddinbych wedi cynhyrchu Cynllun Lles drafft ar gyfer y rhanbarth ac rydym eisiau clywed barn pobl am yr amcan yr ydym wedi’i ddewis a’r ymdriniaeth yr ydym am ei defnyddio.

Bob 5 mlynedd, yn dilyn Asesiad o Les Lleol, mae’n rhaid i’r BGC gytuno ar amcanion lles er budd ei gymunedau a chytuno hefyd ar y camau y mae’n bwriadu eu cymryd i gyflawni’r amcanion hynny.

Mae’r ddogfen yn amlinellu cynnwys Cynllun Lles 2023 - 2028 y BGLl, pan fydd y Bwrdd yn canolbwyntio ar wneud Conwy a Sir Dinbych yn llefydd mwy cyfartal i fyw gyda llai o amddifadedd.

Mae hon yn her arwyddocaol a bydd yn gofyn am adnoddau’r holl bartneriaid i fynd i’r afael â hi. Byddwn yn ymdrechu i roi’r egwyddor datblygiad cynaliadwy a sefydlwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ar waith, gan gyfrannu at yr holl nodau llesiant cenedlaethol.

Dim ond amlinelliad o’n cynllun sydd yn y ddogfen a thrwy’r ymgynghoriad hwn rydym yn gobeithio cael eich barn ar ein cyfeiriad arfaethedig a’r camau yr ydym yn bwriadu eu cymryd fel y gallwn ddefnyddio’r hyn yr ydych yn ei ddweud i lunio’r fersiwn terfynol o’r cynllun y byddwn yn ei gymeradwyo yn y gwanwyn 2023.

CLICIWCH YMACliciwch ar y logo (chwith) i weld y Cynllun Lles drafft a rhoi sylwadau.  Er mwyn gofyn am gopi papur, cysylltwch â ni trwy ein tudalen cysylltu â ni.  Neu, gallwch anfon unrhyw sylwadau neu awgrymiadau sy’n ymwneud â’r Asesiad Lles at sgwrsysir@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 574059. 

Y dyddiad cau ar gyfer ein harolwg yw 9 Tachwedd 2022.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...