llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Cipolwg ar gyraeddiadau prosiect Ysgolion yr 21ain Ganrif yn Sir Ddinbych

Ddeng mlynedd yn ôl cymeradwyodd cynghorwyr Sir Ddinbych ddechreuad y Rhaglen Moderneiddio Addysg sydd wedi gwneud buddsoddi mewn adeiladau ysgol yn y sir yn flaenoriaeth allweddol. Yn sgil y gefnogaeth hon gan gynghorwyr a gwaith partneriaeth â Llywodraeth Cymru, ers 2010 gwariwyd bron £97 miliwn ar wella neu godi adeiladau ysgol newydd yn Sir Ddinbych gyda phrosiectau yn y Rhyl a Phrestatyn yng ngogledd y sir i lawr i Langollen a Chynwyd yn y de.

Nod y Rhaglen Moderneiddio Addysg yw adolygu darpariaeth ysgolion yn Sir Ddinbych a buddsoddi mewn adeiladau a chyfleusterau gwell.   Daw’r dyraniad cyllid cyntaf ar gyfer y Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, sef rhaglen genedlaethol gyda Llywodraeth Cymru’n darparu nawdd cyfatebol ar gyfer prosiectau, i ben eleni a hyd yma fel rhan o’r rhaglen cwblhawyd sawl prosiect rhagorol gyda thri arall i’w cwblhau eleni.

Mae’r rhaglen hefyd wedi rhoi hwb i’r economi lleol gan fod y rhan fwyaf o gynlluniau wedi’u hymgymryd a nhw gan gwmnïau o Ogledd Cymru gyda phwyslais cryf ar sicrhau caffael lleol. Mae hyn wedi dod a chyfleoedd hyfforddi a chyflogaeth i’r economi lleol.

Mae’r prosiectau ysgolion cynradd sydd wedi’u cwblhau hyd yma yn cynnwys:

Mae'r prosiectau ysgolion uwchradd sydd wedi'u cwblhau hyd yma yn cynnwys:

Dyma brosiectau Ysgolion yr 21ain Ganrif sydd yn parhau:

I ddarganfod mwy am bob un o'r prosiectau unigol uchod, cliciwch ar y ddolenni.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...