llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Sir Ddinbych yn gosod ei gyllideb 2019/20

Rydym wedi cytuno ar y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Mewn cyfarfod yn Neuadd y Sir, Rhuthun, gofynnwyd i'r aelodau ffurfioli'r gyllideb a chytunodd y dylai lefelau treth gyngor godi o 6.35% yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Bydd hyn yn mynd i'r afael â'r pwysau ariannol cyfredol yn y  Gwasanaethau Plant ac Addysg, gofal cymdeithasol, priffyrdd a'r amgylchedd.

Mae'r 6.35% yn cyfateb i £72.24 y flwyddyn ychwanegol ar gyfer eiddo Band D, neu £1.52 yr wythnos.

Dynodwyd arbedion o £5.6 miliwn gan wasanaethau'n uniongyrchol a chafwyd hyd i'r rhain trwy ystod eang o doriadau ac effeithlonrwydd mewn swyddogaethau sy'n cefnogi'r Cyngor, gyda'r gwasanaethau a gynigir yn uniongyrchol i'r cyhoedd yn cael eu gwarchod gymaint ag y bo modd.

Dywedodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Gyllid: "Ein dyletswydd fel cynghorwyr yw sicrhau bod y gyllideb yn gytbwys ar ddiwedd y flwyddyn ariannol ac mae’r ansicrwydd ynghylch lefelau ariannu yn y blynyddoedd diwethaf wedi gwneud ein gwaith llawer yn galetach.

"Mae gostyngiadau ariannol sylweddol mewn termau go iawn i gynghorau lleol yng Nghymru wedi parhau tra bo'r costau'n parhau i dyfu. Mae ysgolion a gofal cymdeithasol yn cynrychioli'r elfennau mwyaf arwyddocaol o gyllideb y Cyngor ac mae costau'r rhain yn tyfu y tu hwnt i'r adnoddau sydd ar gael.

"Er ein bod yn hynod o ofalus wrth reoli'r arian, ar ôl arbed £ 35 miliwn dros y chwe blynedd diwethaf, nid yw'n bosibl mynd i'r afael â'r bwlch cyllido rhwng arbedion a wneir gan wasanaethau a threthi lleol gwirioneddol y mae angen eu cytuno. Mae'r Cyngor hefyd yn disgwyl bod angen i ni ddod o hyd i arbedion o £7 miliwn yn 2020 a £4.5 miliwn y flwyddyn ganlynol ".

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...